big circle
oval
circle circle

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ 

КОИ СМЕ НИЕ  

1. VANITY.BG е търговска марка, собственост на „ВЕНИТИ БГ“ ООД, ЕИК  BG203158153, наричано по-долу ДОСТАВЧИК или ВЕНИТИ БГ, който управлява информационната платформа VANITY.BG. 

2. Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между ДОСТАВЧИКА от една страна, и лицата /ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/, ползващи информационната платформа www.vanity.bg,  от друга страна.  

3. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ са физически лица, които са дееспособни граждани, навършили 18 години.  

4.  Информационната платформа VANITY.BG предлага на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ безплатна информация за специалисти, специализирани кабинети и клиники в областта на пластичната хирургия и естетичната дерматология, мнения от потребители на конкретните услуги, възможност за получаване на отговори по интересуващи ви въпроси от водещи специалисти в съответната област и възможност за онлайн резервация на час за посещение на избран от потребителя салон, кабинет или клиника.  

5. Изпълнител на услуга в областта на пластичната хирургия и естетичната дерматология е физическо лице – лекар, хирург или козметик, или юридическо лице – клиника или друг търговец, регистрирани по съответния ред, определен със закон.  

6. Информацията по т. 4 се публикува в платформата VANITY.BG от акаунт на ДОСТАВЧИКА или от акаунт на Изпълнител на услуги в областта на пластичната хирургия и естетичната дерматология, като ДОСТАВЧИКЪТ не извършва предварителна проверка на съдържанието.  

7. СЪДЪРЖАНИЕ на информационната платформа е:

•    Цялата информация на интернет сайт www.vanity.bg, която е достъпна чрез връзка с Интернет и използването на устройство, имащо връзка с Интернет;

•    Съдържанието на всяко съобщение от страна на ДОСТАВЧИКА и/или ПОТРЕБИТЕЛЯ, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;

•    Всякаква информация, предоставена, по всякакви начини, от страна на служител/сътрудник на ДОСТАВЧИКА чрез електронни или други средства за предаването ѝ от разстояние;

•    Информацията, свързана с услуги в областта на пластичната хирургия и естетична дерматология, предлагани от специалисти, специализирани кабинети и/или клиники, в т.ч. условия на предлаганите услуги. 

•    Информацията, касаеща ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и свързана с Услугите, за които се предлага информация на платформата. 

•    Данни относно ДОСТАВЧИКА.

8. ТЪРГОВСКО СЪОБЩЕНИЕ е всеки вид съобщение, изпратено чрез електронни комуникационни канали (като електронна поща, пуш на мобилното устройство/ уеб пуш и т.н.) съдържащо обща и тематична информация, относно предлаганите  услуги, информация относно оферти, промоции и информация относно Услугите, добавени в секция "Профил/Моите поръчки", когато това е приложимо, както и други търговски съобщения като пазарни и потребителски проучвания. 

9. ДОСТАВЧИКЪТ има право по всяко време да променя едностранно ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, за което се задължава да информира ПОТРЕБИТЕЛИТЕ чрез публикуване на информация на интернет адрес www.vanity.bg и изпращане на уведомление за това до ПОТРЕБИТЕЛЯ на посочения от него е-мейл в регистрационната форма. 

НАШИТЕ ЦЕЛИ 

10. Услугата, която се предлага от ВЕНИТИ БГ е изцяло информативна и безплатна за потребителите на сайта. Същата има за цел даване на повече публична информация на потребителите за видовете услуги, медицински и козметични процедури и операции, които се предлагат от водещи специалисти и клиники в страната, както и споделяне на информация и лични впечатления на потребители, възползвали се от конкретни услуги.  

11. Наша цел е всеки потребител на информационна платформа VANITY.BG да има възможност: 

11.1. да получи актуална информация за козметични и/или пластични услуги, предлагани от специалисти в областта;

11.2. да задава въпроси към конкретен специалист във връзка с козметична и/или пластична процедура, от която се интересуват, както и да получат отговор от този специалист;

11.3. да изкаже  мнение за конкретна козметична и/или пластична услуга, която вече е ползвал, или за специалиста, или клиниката, която е посетил.

11.4. да има възможност да направи онлайн резервация на час за посещение в избран от него салон, кабинет или клиника. 

12. Изпълнителите на услуги в областта на пластичната хирургия и естетичната дерматология могат, чрез свой акаунт, да публикуват информация в платформата VANITY.BG за предлаганите от тях услуги, както и за условията за изпълнение на услугите и цени, както и могат да отговарят на конкретни въпроси на потребители под формата на лично съобщение или  в публичната чат сесия към акаунта си, в зависимост от това къде е зададен въпросът. 

13. Публикуването на информация на платформата VANITY.BG не представлява оферта за сключване на договор от разстояние, а има само информационна функция. 

14. С ползването на информационната платформа VANITY.BG потребителите не сключват договор от разстояние с ДОСТАВЧИКА или с Изпълнителя на услуги в областта на пластичната хирургия и естетичната дерматология. 

15. В случай, че потребителят желае да се възползва от конкретна услуга, то следва да резервира час за съответната услуга. Резервацията се извършва чрез резервационната форма в сайта. При невъзможност за посещение на резервиран час потребителят е длъжен да уведоми веднага Изпълнителя на услуги в областта на пластичната хирургия и естетичната дерматология на посочения за контакт телефонен номер. При неспазване на условията за резервиране и неуведомяване за отмяна на резервация за услуга от страна на потребителя, ДОСТАВЧИКЪТ или Изпълнителят на услуги в областта на пластичната хирургия има право временно да ограничи или прекрати изцяло възможността за запазване на час на съответния потребител през информационната платформа VANITY.BG.

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ

16. Съдържанието на платформата VANITY.BG  може да се разглежда от посетители свободно, без регистрация.

17. В случай, че посетител желае да се включи в чат сесия, да извърши регистрация или да зададе въпрос към изпълнител на услуга в областта на пластичната хирургия и/или  естетичната дерматология, или да сподели свои впечатления от вече използвани услуги, то той следва да създаде потребителски профил в платформата. 

18. Регистрацията на профил се извършва чрез попълване на регистрационна форма в реално време от Потребителя. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени, са отбелязани със звездичка. С отбелязване с отметка в полето "Прочел съм и съм съгласен с Общите условия" Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с Общите условия и ги приема изцяло. 

19. С приемането на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, Потребителят изрично дава съгласието си ДОСТАВЧИКЪТ да му изпраща на предоставения e-mail търговски съобщения, известия, в т.ч. рекламни съобщения, информация, материали и т.н., в случай че Потребителят е дал своето съгласие за обработка на личните му данни в тази връзка.

20. Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна и актуална информация при попълване на регистрационната форма.

21. След попълване и изпращане на регистрационната форма Потребителят получава e-mail от ДОСТАВЧИКА с потвърждение за извършената регистрация и парола за достъп. 

22 . Отказването от получаване на търговски съобщения и известия по смисъла на т. 19 може да се направи от Потребителя по всяко време с изпращане на съобщение в свободен текст до ДОСТАВЧИКА на e-mail: info@vanity.bg

23. При регистрацията Потребителят предоставя за обработка личните си данни, изисквани от формата за регистрация на основание чл. 6, § 1, б. „а“ от Регламент 2016/679 /GDPR/. ДОСТАВЧИКЪТ може по всяко време да променя вида на изискваните лични данни за регистрация, само и единствено, ако това се налага от целта, за която се събират данните, съобразно действащото българско и общностно право. Правилата и условията за работа с личните данни на потребителите се съдържат в Политика за поверителност, достъпна на интернет страницата на vanity.bg.

IV. ОТГОВОРНОСТИ 

24. ДОСТАВЧИКЪТ има право по всяко време да прави изменения и подобрения на платформата, в т.ч. да прекрати временно достъпът на потребителите и на изпълнителите на услуги в областта на пластичната хирургия и естетичната дерматология. В тези случаи ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за причинени вреди и пропуснати ползи на потребителите и/или изпълнителите. 

25. ДОСТАВЧИКЪТ не поема отговорност за поддържане на платформата и за запазване на информацията, публикувана в нея, при настъпване на обстоятелства, които същият не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди, включително, но не само случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на ДОСТАВЧИКА. 

26. ДОСТАВЧИКЪТ не поема отговорност за качеството на услугите в областта на пластичната хирургия и естетичната дерматология, за които е публикувана информация и коментари в платформата VANITY.BG, както и за вреди, настъпили в резултат от ползването на такива услуги.  

27. Доставчикът не гарантира за достоверността и пълнотата на съдържанието на статиите и мненията, публикувани на уеб страницата и не гарантира, че рекламираните услуги ще удовлетворят изискванията на потребителя, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни и сигурни.

28.  Потребителт, съответно Изпълнителят на услуга от областта на  пластичната хирургия и естетичната дерматология, се задължават да публикуват материали, снимки, коментари и каквато и да друга информация в платформа VANITY.BG, с която не нарушават авторски права и която да няма обидно, нецензурно и/или неморално съдържание.

29. ДОСТАВЧИКЪТ може по своя преценка да премахне отделни материали, съобщения, коментари, снимки и т.н. от платформата VANITY.BG, в случай, че същите нарушават авторски права, свободната конкуренция, права на потребители или др. законови норми на националното и/или европейско законодателство, или когато имат съдържание, противоречащо на обществено приетите норми за морал.

30. Когато Потребителят, съответно Изпълнителят на услуга от областта на  пластичната хирургия и естетичната дерматология, предостави достъп за ползване и управление на неговия потребителски профил /акаунт/ на трети лица, то той носи отговорност за действията на тези лица като за свои.

31. Както Потребител, така и Изпълнител на услуга от областта на  пластичната хирургия и естетичната дерматология, няма право да публикуват и/или обменят чрез информационната платформа VANITY.BG медицински документи, диагнози, епикризи, снимки, изследвания и друга информация, с която може да се индивидуализира физическо лице или такива документи, отнасящи се до конкретния Потребител. В случай, че наруши тази забрана, то Потребителят и/или Изпълнителят на услуга от областта на  пластичната хирургия и естетичната дерматология, дължи възстановяване на всички вреди, понесени от ДОСТАВЧИКА, в т.ч. имуществени санкции, наложени с влязло в сила съдебно решение или административен акт. 

32. ДОСТАВЧИКЪТ не поема отговорност за вреди, настъпили в резултат на невярна, неточна и/или непълна информация, предоставена от Потребител или от Изпълнителят на услуга от областта на  пластичната хирургия и естетичната дерматология. 

V. АВТОРСКИ ПРАВА 

33. Сайтът с интернет адрес https://www.vanity.bg съдържа авторски материали и текстове, изображения, графични лога, графики, които са собственост на ДОСТАВЧИКА съгласно Закона за авторските права и сродните му права.

34. ДОСТАВЧИКЪТ дава право на всеки Потребител да копира, трансферира и/или използва съдържанието само за лични или нетърговски цели, само ако те не противоречат на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ. 

35. Не се разрешава материалите на този сайт да се променят по някакъв начин, нито да бъдат копирани, включително включени в съдържание във всеки друг контекст, различен от първоначално замисления от ДОСТАВЧИКА, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. 

VI. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

36. Търговско дружество „ВЕНИТИ БГ“ ООД, ЕИК  BG203158153 е със седалище и адрес на управление  гр. София, район Искър, ж.к. ДРУЖБА, бл. 320, вх. В, ет. 7, ап. 75;

тел: 00359 876 111 711 

е-mail: info@vanity.bg ;  

Уебсайт: https:// www.vanity.bg

37. За допълнителни въпроси относно ползването и функционирането на информационна платформа VANITY.BG може да се свържете с нас на посочените по-горе контакти. 

38. По всички неуредени въпроси в настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ се прилага действащото българско законодателство. 

 

Абонирай се за нашите новини

Vanity.bg използва "cookies"
Използваме бисквитки (cookies), за да подобрим
работата на уеб сайта. Разглеждайки съдържанието,
Вие се съгласявате с използването на бисквитки.
Разбрах
Прочетете повече