big circle
oval
circle circle

Поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА VANITY.BG

VANITY.BG е информационна платформа, управлявана от „ВЕНИТИ БГ“ ООД, ЕИК   BG203158153, който обработва лични данни, в качеството си на администратор по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година (по-известен като GDPR).   

Личния живот и поверителността на информацията на потребителя е от първостепенно значение за нас, поради което  се ангажираме да запазим неприкосновеността на личния живот и сигурността на потребителската информация на всички посетители на информационната платформа VANITY.BG

I КОЙ ОБРАБОТВА И НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ  

„ВЕНИТИ БГ“ ООД, ЕИК  BG203158153 е търговско дружество със седалище и адрес на управление   гр. София, район Искър, ж.к. ДРУЖБА, бл. 320, вх. В, ет. 7, ап. 75;

тел. 0876 111 711; 

е-mail: info@vanity.bg;  

Уебсайт: https:// www.vanity.bg 

Информационните услуги, които предоставяме на Вас изискват обработка на Ваши лични данни от „ВЕНИТИ БГ“ ООД, като АДМИНИСТРАТОР на лични данни, при спазване на условията и изискванията мерки за защита на личните данни, съгласно GDPR. 

 

II.        ВИДОВЕ ДАННИ, КОИТО ОБРАБОТВАМЕ 

Като Потребител на нашата информационна платформа, ние обработваме следните видове лични данни: 

 • електронна поща;
 • потребителско име и парола;
 • IP адреси и бисквитки; 
 • записи на действия (логове). 

 

III.    ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТКА

„ВЕНИТИ БГ“ ООД обработва Вашите лични данни на основание чл. 6, параграф1, б.  „а“ и б. „е“ от GDPR, а именно: 

 • чл. 6, параграф 1, б. „а“ от GDPR – субектът на данни е дал съгласи за обработване на личните му данни за получаване на търговски съобщения.  
 • чл. 6, параграф 1, б. „е“ от GDPR - обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на „ВЕНИТИ БГ“ ООД, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, по-специално когато субектът на данните е дете. 

 

IV.    ЦЕЛИ НА ОБРАБОТКАТА

А/ За целите на легитимните интереси на „ВЕНИТИ БГ“ ООД, а именно: 

 • Анализиране на статистически данни получени след анонимизация на Вашите данни;
 • Идентифициране на клиент, в т.ч. през потребителския профил; 
 • Актуализиране на Вашите лични данни; 
 • Обслужване и отговор на клиентски оплаквания/запитвания/заявления по чл. 15-22 от GDPR/жалби; 
 • Верификация чрез изпращане на имейл за гарантиране сигурността на достъпа до данни за Вашия профил и при смяна на парола.

Б/ За маркетингови цели:

 • Анализ на потребителското търсене и поведение;
 • Изпращане на рекламни и/или информационни съобщения.

 

V.    МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА

Лице под 18 години, може да ползва информационна платформа VANITY.BG само със съдействието на пълнолетно лице, което действа като представляващ спрямо непълнолетния/малолетния.  

В случай, че „ВЕНИТИ БГ“ ООД получи информация, че е събрал лични данни от лице под 18-годишна възраст, то същите незабавно се изтриват, освен ако закон не задължава „ВЕНИТИ БГ“ ООД да съхраняваме такива данни, както и да уведоми за това съответните държавни органи.

Моля, свържете се с нас, ако смятате, че погрешно или несъзнателно сме събрали информация от лице на възраст под 18 години, на следните контакти:

тел. 0876 111 111

е-mail: info@vanity.bg;  

VI.       МЕТОД НА СЪБИРАНЕ НА ДАННИТЕ

„ВЕНИТИ БГ“ ООД обработва само данни, които са предоставени от Вас, в качеството Ви на Потребител на информационната ни платформа за услуги в областта на   пластичната хирургия и естетичната дерматология. Това означава, че Вие носите отговорност да не предоставяте данни на трети лица в нарушение на техните права за защита на личните данни, тъй като „ВЕНИТИ БГ“ ООД няма достъп до тези лица и няма практическа възможност да контролира дали потребителите ни предоставят данни на трети лица с тяхно знание и съгласие, дадено съгласно законовите изисквания. 

Ето защо, всеки субект на данни носи пълна лична отговорност, ако ни предостави данни на трето лице, без негово знание или без да получи съгласието му при изпълнение на изискванията на приложимото законодателство за защита на личните данни. 

 

VII.      КЪДЕ СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ

Данните, които събираме от Вас, се съхраняват в рамките на Европейското икономическо пространство ("ЕИП") при спазване на националното и европейско законодателство и по-специално РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година (по-известен като GDPR).

 

VIII.     КОЙ ИМА ДОСТЪП ДО ВАШИТЕ ДАННИ

„ВЕНИТИ БГ“ ООД не предоставя личните Ви данни на трети страни без законово или договорно основание, както и не разпространява данни в трети страни и международни организации, извън границите на ЕС и ЕИП.

 

IX.    СРОК НА ОБРАБОТКА И СЪХРАНЕНИЕ. УНИЩОЖАВАНЕ НА ДАННИ

Вашите лични данни, в зависимост от вида, основанието и целите за обработка  се съхраняват в срокове, определени в закон на националното или общностно право, така че Администраторът да може да изпълнява вменени му с нормативен акт задължения. 

 

X.   МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ

„ВЕНИТИ БГ“ ООД е предприел технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни срещу загуба или други форми на незаконна обработка в съответствие с чл. 32 от GDPR. 

 

XI.    КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА

 1. Право на достъп: 

По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме, основанието, целите, сроковете за обработка и съхранение, предоставени ли са на обработващ лични данни, унищожени ли са и т.н.
2.   Право на коригиране:  

Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни.  

3.  Право на изтриване /право „да бъдеш забравен“/:

Имате право да изтриете всички лични данни, обработвани от „ВЕНИТИ БГ“ ООД и неговите обработващи лични данни по всяко време, освен когато обработването е необходимо за поне една от следните цели, а именно: 

a)         за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

б)         за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на Съюза или правото на държавата членка, което се прилага спрямо „ВЕНИТИ БГ“ ООД;

в)         за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1, доколкото съществува вероятност правото на изтриване да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване или

г)         за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

4. Право на ограничение

Имате право да поискате „ВЕНИТИ БГ“ ООД да ограничи обработването на Вашите лични данни при следните обстоятелства: 

a)         точността на личните данни се оспорва от субекта на данните, за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;

б)         обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;

в)         администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът на данните ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

г)         субектът на данните е възразил срещу обработването съгласно чл. 21, параграф 1 от GDPR в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на субекта на данните.

5. Право на преносимост: 

Когато „ВЕНИТИ БГ“ ООД обработва Вашите лични данни по автоматизиран начин на основание Вашето съгласие или на основание договор, имате право да получите копие от Вашите данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, прехвърлени на Вас или на друга страна. Това включва само личните данни, които сте ни предоставили.

6. Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес:
 Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни въз основа на легитимния интерес на „ВЕНИТИ БГ“ ООД. Ние няма да продължим да обработваме личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата Ви или поради съдебни искове.

7. Право да бъде информирани за настъпило нарушение по чл. 34 от GDPR:

Когато има вероятност нарушението на сигурността на личните данни да породи висок риск за Вашите правата и свободите, то „ВЕНИТИ БГ“ ООД, без ненужно забавяне, съобщава на субекта на данните за нарушението на сигурността на личните данни, в което се описва естеството на нарушението на сигурността на личните данни и се посочват най-малко:

 • името и координатите за връзка на длъжностното лице, от което може да се получи повече информация;
 • евентуалните последици от нарушението на сигурността на личните данни;
 • описание на предприетите или предложените от администратора мерки за справяне с нарушението на сигурността на личните данни, включително по целесъобразност мерки за намаляване на евентуалните неблагоприятни последици.

Посочената по-горе информация, няма да бъде изпратена при нарушение на сигурността, когато „ВЕНИТИ БГ“ ООД е изпълнил някое от следните условия: 

a)         предприел е подходящи технически и организационни мерки за защита и тези мерки са били приложени по отношение на личните данни, засегнати от нарушението на сигурността на личните данни, по-специално мерките, които правят личните данни неразбираеми за всяко лице, което няма разрешение за достъп до тях, като например криптиране или

б)         е взел впоследствие мерки, които гарантират, че вече няма вероятност да се материализира високият риск за правата и свободите на субектите на данни, посочен по-горе, или

в)         уведомяването би довело до непропорционални усилия. 

В последната хипотеза „ВЕНИТИ БГ“ ООД ще публикува съобщение на сайта си,    така че субектите на данни да бъдат в еднаква степен ефективно информирани.

 

XII.     УПРАЖНЯВАНЕ НА ВАШИТЕ ПРАВА

Ние се отнасяме много сериозно към защитата на личните данни, поради което имаме екип за обслужване на клиенти, който обработва Вашите заявки във връзка с горепосочените права. Винаги можете да се свържете с тях на следните контакти: 

тел.0876 111 711

е-mail: info@vanity.bg;  

Моля да имате предвид, че когато исканията ви са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, можем:

1. да наложим такса, като вземем предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или

2. да откажем да предприеме действия по искането.

Ще положим разумни усилия, за да уважим искането ви в рамките на 30 дни от получаване на вашата молба. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията.

 

XIII.  ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ

По всяко време имате право да оттеглите съгласието си  за обработка на Вашите лични. В този случай потребителският ви профил ще бъде заличен и няма да можете да правите коментари и да отправяте запитвания до конкретни изпълнители на услуги от областта на  пластичната хирургия и естетичната дерматология 

В случай, че желаете да оттеглите дадено от Вас съгласие за обработка на следните лични данни, то можете да подадете писмено такова на посочения по-горе мейл или да последвате активната връзка, където да попълните нашия образец за оттегляне на съгласие. [HLF2] 

 

XIV.     СИГНАЛИ ЗА НЕРЕДНОСТИ И ЖАЛБИ

Ако смятате, че сме нарушили правата ви във връзка с личните ви данни, както и че е налице риск от нарушение сигурността на Вашите лични данни, можете да подадете сигнал на следните контакти:

тел.0876 111 711

е-mail: info@vanity.bg;  

Упражняването на горните права не Ви лишава от правото на жалба. Можете да подадете такава до надзорния орган на България - Комисията за защита на личните данни. Повече информация можете да намерите на адрес: www.cpdp.bg.


Абонирай се за нашите новини

Vanity.bg използва "cookies"
Използваме бисквитки (cookies), за да подобрим
работата на уеб сайта. Разглеждайки съдържанието,
Вие се съгласявате с използването на бисквитки.
Разбрах
Прочетете повече